شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش

http://s5.picofile.com/file/8157943868/salam.docx.html

 

شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در دوشنبه سوم آذر 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش

طي شد اين عمر تو داني به چه سان؟
پوچ و بس تند.... چونان باد دمان
همه تقصير من است... خود ميدانم...
که نکردم فکري..
وتامل ننمودم روزي.
ساعتي.
يا آني.
که چه سان ميگذرد عمر گران.
کودکي رفت به بازي به فراغت به نشاط..
فارغ از نيک و بد و مرگ و حيات.
همه گفتند کنون تا بچه است.بگذاريد بخندد شادان.
که پس از اين دگرش فرصت خنديدن نيست!!!

بايدش ناليدن.

من نپرسيدم هيچ...
که پس از اين ز چه رو نتوان خنديدن؟
من نپرسيدم هيچ..
که پس از اين ز چه رو...
بايدم ناليدن.

هيچ کس نيز نگفت.
زندگي چيست؟
چرا مي آييم؟
بعد از اين چند صباح به کجا بايد رفت؟
با کدامين توشه به سفر بايد رفت؟

من نپرسيدم و کس نيز مرا هيچ نگفت؟؟؟
نوجواني سپري گشت به بازي... به فراغت به نشاط.

فارغ از نيک و بد و مرگ و حيات.
بعد از ان باز نفهميدم من...
که چه سان عمر گذشت؟
ليک گفتند همه که جوان است هنوز.
بگذاريد جواني بکند.بهره از عمر برد .کامروايي بکند.

بگذاريد که خوش باشد و مست.
بعد از اين باز ورا عمري هست.

يک نفر بانگ براورد که او. از هم اکنون بايد فکر فردا بکند.
ديگري آوا داد که چو فردا بشود،فکر فردا بکند.
سومي گفت همانگونه که ديروزش رفت...
بگذرد امروزش،همچنين فردايش...

با همه اين احوال . من نپرسيدم هيچ که چه سان دي بگذشت...
آن همه قدرت و نيروي عظيم به چه رو مصرف گشت؟
نه تفکر. نه تعمق و نه انديشه دمي
عمر بگذشت به بي حاصلي و مسخرگي...
چه تواني که ز کف دادم مفت...
من نفهميدم و کس نيز مرا هيچ نگفت.
قدرت عهد شباب
مي توانست مرا تا به خدا پيش برد
ليک بيهوده تلف گشت جواني ، هيهات
آن کساني که نمي دانستند"زندگي يعني چه؟"رهنمايم بودند

عمرشان طي ميگشت بي خود و بيهوده.

و مرا مي گفتند که چو آنان باشم
که چو آ«نان دائم فکر خوردن باشم
فکر تامين معاش، فکر گشتن باشم.
کس مرا هيچ نگفت . زندگاني کردن.
فکر خود بودن و غافل ز جهان بودن نيست.

من نفهميدم و کس نيز مرا هيچ نگفت
حال مي پندارم، هدف از زيستن اين است رفيق:

من شدم خلق که با عزمي جزم
پاي از بند هواها گسلم.
پاي در راه حقائق بنهم.
با دلي آسوده،
فارغ از شهوت و آز و حسد و کينه و بخل
مملو از عشق و جوانمردي و زهد...
در ره کشف حقائق کوشم
شربت جرئت و اميد و شهامت نوشم.
زره جنگ براي بد و ناحق پوشم.
ره حق پويم و حق جويم و بس حق گويم

شمع راه دگران گردم و با شعله ي خويش
ره نمايم به همه گر چه سراپا سوزم.
من شدم خلق که مثمر باشم
نه چنين زائد و بي جوش و خروش
عمر بر باد و به حسرت خاموش

اي صد افسوس که چون عمر گذشت ،
معني اش فهميدم...

کاین سه روز از عمرم به چه ترتیب گذشت:
کودکی بی حاصل،نوجوانی باطل، وقت پیری غافل
به زبانی دیگر:
کودکی در غفلت ،نوجوانی شهوت، در کهولت حسرت.

شاعر: نسرين صاحب

شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در جمعه شانزدهم آبان 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش
پیر مردی٬ مفلس و٬ برگشته بخت

                            روزگاری داشت٬ ناهموار و٬ سخت

هم پسر٬ هم دخترش٬ بیمار بود

                                  هم بلای فقرو٬ هم٬ تیمار بود

این دوا میخواستی٬ آن یک پزشک

                           این غذایش٬ آه بودی٬ آن٬ سرشک

این عسل میخواست٬ آن یک شوربا

                               وین لحافش پاره بود٬ آن یک قبا

روزها٬ میرفت در٬ بازارو٬ کوی

                                 نان طلب میکرد و٬ میبرد آبروی

دست٬ بر هر خود پرستی میگشود

                                  تا پشیزی٬ بر پشیزی٬ میفزود

هر امیری را٬ روان میشد٬ ز پی

                                 تا مگر٬ پیراهنی٬ بخشد به وی

شب٬ به سوی خانه می آمد٬ زبون

                               قالب از نیرو٬ تهی٬ دل٬ پر ز خون

روز٬ سائل بود و٬ شب٬ بیماردار

                            روز٬ از مردم.شب از خود٬ شرمسار

صبحگاهی٬ رفت و ٬ از خوان کرم

                                 کس ندادش٬ نه پشیز و٬ نه درم

از دری٬ میرفت حیران٬ بر دری

                                   ره نمود اما٬ نه پایی٬ نه سری

ناشمرده٬ برزن و٬ کویی نماند

                                      دیگرش٬ پای تکاپویی نماند

درهمی٬ در دست و ٬ در دامن نداشت

                             ساز و برگ٬ خانه برگشتن٬ نداشت

رفت٬ سوی آسیاب٬ هنگام شام

                           گندمش بخشید٬ دهقان٬ یک دو جام

زد گره٬ در دامن٬ آن گندم٬ فقیر

                                   شد روان و٬ گفت:ای٬ حی قدیر

گر٬ تو پیش آری٬ به فضل خویش٬ دست

                              برگشایی٬ هر گره٬ که ایام(۱) ٬ بست

چون کنم یا رب٬ در این٬ فصل شتا

                                    من٬ علیل و ٬ کودکانم٬ ناشتا

میخرید این گندم ار٬ یک جای٬ کس

                             هم عسل٬ زان میخریدم٬ هم عدس

آن عدس٬ در شوربا٬ میریختم

                                     وان عسل٬ با آب می آمیختم

درد اگر باشد یکی٬ دارو یکیست

                                جان فدای آن٬ که درد او٬ یکیست

بشس گره٬ بگشوده ای٬ از هر قبیل

                                این گره را نیز٬ بگشای٬ ای جلیل

این دعا میکردو٬ میپیمود٬ راه

                                    ناگه افتادش٬ به پیش پا٬ نگاه

دید٬ گفتارش٬ فساد انگیخته

                                     آن گره٬ بگشوده٬ گندم ریخته

بانگ برزد٬ کای خدای دادگر

                                     چون تو دانایی٬ نمیداند٬ مگر؟

سالها٬ نرد خدایی٬ باختی

                                    این گره را٬ زان گره٬ نشناختی

این چه کارست٬ ای خدای شهرو٬ ده

                                      فرقها بود٬ این گره را٬ زان گره

چون نمیبیند٬ چو تو٬ بیننده ای!!!

                                 این گره را٬ کی گشاید٬ بنده ای!!

تا که بر٬ دست تو دادم٬ کار را

                                          ناشتا بگذاشتی٬ بیمار را

هر چه در غربال دیدی٬ بیختی

                                 هم عسل٬ هم شوربا را٬ ریختی

من٬ تو را٬ کی گفتم٬ ای یار عزیز

                                 این گره٬ بگشای و٬ گندم را بریز؟

ابلهی کردم٬ که گفتم:ای خدای

                                   گر توانی٬ این گره را٬ برگشای

آن گره را٬ چون نیارستی گشود

                               این گره بگشودنت٬ دیگر چه بود؟

من٬ خداوندی ندیدم٬ زین نمط

                                یک گره بگشودی و٬ آن هم غلط

الغرض٬ برگشت٬ مسکین٬ دردناک

                                 تا مگر٬ برچیند آن گندم٬ ز خاک

تا٬ برای جستجو٬ خم کرد٬ سر

                                      دید٬ افتاده٬ یکی همیان زر

سجده کرد و٬ گفت:ای رب ودود

                        من چه دانستم٬ تو را٬ حکمت چه بود

هر بلایی٬ کز تو آید٬ رحمتیست

                            هر که را فقری دهی٬ ان دولتیست

تو ٬ بسی٬ زندیشه٬ برتر بوده ای

                          هر چه فرمان است٬ خود٬ فرموده ای

زان٬ به تاریکی٬ گذاری٬ بنده را

                                          تا ببیند٬ آن رخ تابنده را

تیشه زان٬ بر هر رگ و ٬ بندم زدند

                                  تا که با٬ لطف تو٬ پیوندم زدند

گر٬ کسی را٬ از تو شد٬ دردی٬ نصیب

                           هم٬ سزانجامش٬ تو گردیدی طبیب

هر که٬ مسکین و٬ پریشان تو بود

                             خود٬ نمیدانست و٬ مهمان تو بود

رزق٬ زان معنی٬ ندادندم٬ خسان

                                  تا٬ تو را دانم٬ پناه بی کسان

ناتوانی٬ زان دهی٬ بر تندرست

                                تا بداند٬ آنچه دارد٬ زان توست

زان به درها٬ بردی این٬ درویش را

                             تا که بشناسد٬ خدای خویش را

اندر این پستی٬ قضایم٬ زان فکند

                              تا تو را جویم٬ تو را خوانم٬ بلند

من٬ به مردم٬ داشتم٬ روی نیاز

                          گرچه٬ روز و شب٬ در حق٬ بود باز

بر در دونان٬ چو افتادم٬ ز پای

                         هم٬ تو دستم را گرفتی٬ ای خدای

گندمم را ریختی٬ تا٬ زر دهی

                          رشته ام بردی٬ که تا٬ گوهر دهی

در تو٬ پروین٬ نیست٬ فکر و عقل و هوش

                             ور نه٬ دیگ حق٬ نمی افتد٬ به جوش

                                                                                                       پروین اعتصامی
شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در دوشنبه دهم شهریور 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش

زنها همیشه دسته گلی آب داده اند
اینجا به رود کرخه و آنجا به رود نیل

مژگان عباسلو

به یاد تمام شهدا  و مادران شهدا

حقیقت نوشت

باز تکرار میکنم که با عملتان حزب الهی بودن را نشان دهید

شهید دهنویان

شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در شنبه هشتم شهریور 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش
به شهید غلامی گقتم : «گروه را مرخص کنیم تا اوایل پاییز که هوا خنک تر می شود، برگردیم .»
گفت: «بگو عاشق نیستیم.»
گفتم :«علی آقا ! هوا خیلی گرم است .نمی شود تکان خورد.»

گفت: «وقتی هواگرم است و تو می سوزی، مادر شهیدی که فرزندش در این بیایان افتاده است،دلش می شکند و می گوید : خدایا بچه ام در این گرما کجا افتاده است ؟ همین دل شکستگی به تو کمک می کند تا به شهید برسی .»
نتوانستم حرف دیگری بزنم. گوشی را گذاشتم ، برگشتم و گفتم : « بچه ها ، اگر از گرما بی جان هم شویم ، باید جستجو را ادامه دهیم .»
پس از نماز ظهر کار را شروع کردیم . تا ساعت نه صبح هر چه آب داشتیم،تمام شد.بالای ارتفاع 175شرهانی ، چشم هایمان از گرما دیگر جایی درا نمی دید. به التماس نالیدیم : خدایا تورا به دل شکسته ی مادران شهید ...

در کف شیار چیزی برق زد پلاک بود ...

شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در جمعه هفتم شهریور 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش
http://media.farsnews.com/Media/8707/ImageReports/8707130587/1_8707130587_L600.jpg

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مهر خورده بود رو قلبشون...

مهر نوکری آقا امام حسین ،

برای همینه که زنش میگه خدا چشماشو با قابش برد ... شهید همتــــ رو میگم

مهر قشنگیه نه؟ ... "به دل " میشینه ! «اگه بشینه ... »

 

 

 

 
شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در پنجشنبه ششم شهریور 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش
افسران - آقایی که متعلق به همه ی ماست !
شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در چهارشنبه پنجم شهریور 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش

برخی توصیه ها در هفته دولت...خطاب به برخی اعضای هیِئت دولت :

رهبری :مسئولان نظام جهت‌گیری و روحیه انقلابی را حفظ کنند/ فتنه؛ خط قرمز نظام/ رونق اقتصادی با حمایت از تولید/ سعه صدر دولت در قبال انتقادهای منصفانه

مسئله فتنه و فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.

جناح بندیهای سیاسی اشکالی ندارد اما نباید جامعه را به دو قطب تبدیل کرد زیرا این کار موجب دل زدگی و خستگی مردم و شکننده شدن محیط جامعه می شود.

علائق اعضای دولت به برخی جناح های سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح بندیها شوند.

انتقادهای منصفانه دشمنی نیست بلکه کمک به دولت است، یکی از مسائل بسیار مهم کنونی، آرامش روانی موجود در جامعه است که باید حفظ شود. رعایت انصاف در انتقاد از اقدامات و سیاستهای دولتهای گذشته، توصیه ششم رهبر انقلاب اسلامی به اعضای دولت بود.

همواره دولتها نسبت به دوره های گذشته خود منتقد بوده اند که ایرادی هم ندارد اما این انتقاد نباید حالت اغراق آمیز و تخریب پیدا کند زیرا در روحیه مردم تأثیر بد می گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می کند. ایشان با اشاره به برخی اظهارنظرهای مبالغه آمیز و غیرمنصفانه درخصوص دولت های گذشته افزودند: اگر در این اظهار نظرها بی انصافی شود، قطعاً در آینده نیز نسبت به عملکرد ما هم بی انصافی خواهد شد. اگر برخی سیاست ها یا عملکردهای دوره گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه، اصلاح آن در عمل است و این روش، بهتر از اظهار نظر است.

موضع گیری صریح و قاطع در قبال مسائل منطقه ای و بین المللی، هفتمین توصیه رهبر انقلاب اسلامی به دولت بود. رهبری موضع گیریهای دولت در یکسال گذشته را خوب ارزیابی کردند و گفتند: موضع گیری صریح و قاطع در مسائلی همچون فلسطین، رژیم صهیونیستی، غزه، سوریه، عراق، تکفیری ها و دخالت های امریکا، به نفع نظام جمهوری اسلامی است و منافاتی هم با زبان دیپلماسی و مذاکره ندارد.

موضع گیری صریح و شفاف درخصوص این مسائل شاکله کلی نظام اسلامی و عقبه راهبردی نظام در میان ملتها را حفظ خواهد کرد. توصیه هشتم رهبر انقلاب اسلامی تأکید بر ادامه پرشتاب رشد علمی کشور و حمایت از شرکتهای دانش بنیان و نقش تعیین کننده تحقیقات کاربردی و تحقیقات بنیانی بود.

شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در چهارشنبه پنجم شهریور 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش

بیمارستان خاتم الانبیا ص*

شرمنده ایم ز دوست که نیست قابلش...

باید برای هدیه سری دست و پا کنیم!

شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در دوشنبه سوم شهریور 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش

لختی از عمر

بی مهابـــــــــــــا

فــرار کردم از دعوتت

به هـــوای خواستنی هایم

به خیــــــــــــال ِ با تـو بودن...

بگیر دستـــــــِ دلم را

بگیر

که سختــــــ پژمرده ست

با نافرمانی های خود خود خود ناکـَسش

فقط...

نبضش را بگیر

شمارش معکوس آغاز شده است...

خود را به زور به ریسمــان دوست داران حسیـــن علیه السلام

آویزان کرده ام

به زور...

این دل زرد پژمرده از گنـــــــاه

آویزان است

دارد می شکنـــــد

صدای خرد شدنش را میشنوم زیر دست و پای نفس

اما

مجبورش میکنم

مجبورش میکنم نفس بکشد...

بارها شنیده ام

تـُخرج الحیّ من المیّـتـــــــــــــ را

دارد میمیرد این دل

بگــــــــذار نفس بکشد

در هـــــــــوای حسیــــــن علیه السلام ...

 
شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در شنبه یکم شهریور 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش

آیه 80 سوره‌ی اسرا

«وَقُل رَبِّ اءَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاءَخْرِجْنی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّی مِن لَّدُنکَ سُلْطَناً نَّصِیراً»
و بگو: پروردگارا! مرا با ورودی نیکو و صادقانه وارد (کارها) کن و با خروجی نیکو بیرون آر و برای من از پیش خودت سلطه و برهانی نیرومند قرار ده.

امام صادق علیه السلام می فرماید: هرگاه برای ورود به کاری، ترس و وحشت داشتی این آیه را بخوان و اقدام کن.(تفسیر نورالثقلین)

شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در جمعه سی و یکم مرداد 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش

سازمان ادارای پنتاگون از ۷لایه حفاظتی تشکیل شده است که از این میان ۴لایه به طور خاص مربوط به کنترل ارتباطات با شخص وزیر دفاع یا رییس پنتاگون میباشد. کمی بعد  از نامه اوباما نامه ای از تمام این لایه های امنیتی ، اطلاعاتی و حفاطتی عبور کرده و مستقیم ، روی میز کار وزیر دفاع یعنی لئون پانتا قرار می­گیرد.

 ظاهر ساده نامه که هیچ آرمی از سازمان های مرتبط با پنتاگون در آن به چشم نمیخورد توجه وزیر را جلب کرده و وی آن را از روی میز برمیدارد … با باز کردن نامه و خواندن آن عرق سردی بر چهره پانتا مینشیند!

 یک نامه با سربرگ رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران … نامه حاوی عبارتی بود که قطعا برای رییس پنتاگون با آن عظمت حفاظتی باورکردنی نبود ! :

«اگر لازم باشد از این هم نزدیک تر خواهیم شد.»

 امضا : قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران

 

  

شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در پنجشنبه سی ام مرداد 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش

✿ حضرت آیت الله العظمــــــے بهجت رحمةالله علیه ✿

بیدار باش!

آنچه معاویه و یزید بالفعل داشتند ما بالقوه داریم.

خیلی به خود مغرور نشویم،

این طور نیست که آن ها از جهنم آمده باشند و ما از بهشت.

به خدا پناه می بریم...

شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در پنجشنبه سی ام مرداد 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش
هیچ وقت کسی را شماتت نکنید .
هر کس گرفتاری پیدا کرد ، حق ندارید قضاوت کنید .
نگویید که «فلانی که این پشامد برایش اتفاق افتاد به خاطر این است
که فلان کار را کرده است .»
ما چه می دانیم ؟ ما حق نداریم چیزی بگوییم .
در قیامت از ما سوال می کنند و می گویند :
«چنین چیزی نبوده و شما اشتباه کردی ،و ما او را به خاطر اینکه بنده ی خوبی بود گرفتار کردیم،
شما چه حقی داشتی که چنین حرفی زدی ؟» باید جواب بدهی .
حتی به دلمان هم نباید خطور بدهیم که فلانی چون آن کار را کرد این پیشامد برایش شد.
برخی خطورات قلبی هم نوشته می شود ولو به کسی هم چیزی نگفتی ،اما همین که در قلبت خطور دادی ، آن را می نویسند.


آیت الله مجتهدی تهرانی رحمت الله علیه "برگرفته از کتاب طریق وصل"

شهدا یادتان باشد که یادتان کردیم در یکشنبه نوزدهم مرداد 1393

نویسنده: امیرحسین رنجکش
آي کبوتر که نشستي روي گنبد طلا
هر کجا پر مي زني تو حرم امام رضا
من کبوتر بقيع ام با تو خيلي فرق دارم
جاي گنبد سرمو به روي خاکا مي ذارم
خونه قشنگ تو کجا و اين خونه کجا ؟
گنبد طلا کجا قبراي ويرونه کجا ؟
اونجا هر کي مي پره طاير افلاکي مي شه
اينجا هر کي ميپره بال و پرش خاکي ميشه
اونجا خادما با زائر آقا مهربونن
اينجا زائرا رو از کنار قبرا ميرونن
تو که هر شب مي سوزه صد تا چراغ دور و برت
به امام رضا بگو غريب تويي يا مادرت ؟
 
 
بسم رب الشهداء و الصدیقین
بسیجی به دنیا آمده ام و بسیجی از دنیا خواهم رفت و همانطور که رهبرم هم اشاره کرده : افتخارم این است که خود نیز یک بسیجی ام...در ایران تحصیل میکنم و قطعا در ایران به کشورم خدمت خواهم کرد...
اینجا هم به دنبال تبلیغ دین و اعتقادات خودم هستم و اینکه تکلیف خودم رو ادا کرده باشم.به هر حال طبق حدیثی از مولامون : ما مامور به تکلیف هستیم نه نتیجه.
من هیچ صندلی خاصی در هیچ اتاقی ندارم چون خواسته ام تا همیشه در حرکت باشم...
و جمله آخر اینکه : آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند ...